اسیب روحی و روانی:

1-احساس پشیمانی و گناه که خود این مسئله تاثیرات بسزایی بر عزت نفس

انسان میگذارد

2 -پیدایش حالت نوسان خلقی ضعف اراده و سستی در انجام کارهای روزمره

3-احساس خود کم بینی و ناتوان شمردن خویش در خلوت یا در حضور

دیگران که به مرور باعث منزوی شدن فرد میگردد

4- ایجاد افسردگی و اضطراب اجتماعی در روبرو شدن با افراد جامعه .در

واقع نوعی درون گرایی افراطی از اسیبهای قطعی و اجتناب ناپذیر است

 

اسیب های اجتماعی:

بی میلی به ازدواج در اثر استمرار خود ارضایی

ناتوانی در ارتباط صحیح با جنس مخالف

سرکوب شدن استعداد های بالقوه

/ 0 نظر / 29 بازدید